Nutrish Pasadena Humane Society Dog Day

Rachel Bilson attended Nutrish Pasadena Humane Society Dog Day on November 9, 2023.